Om NFMP

Patologifaget har de siste tiår gradvis tatt i bruk teknikk er og analysemetoder som supplement til morfologiske undersøkelser for å analysere molekylære endringer med betydning for sykdomsdiagnose, klassifisering og behandlingsvalg. Både proteinanalyser og analyser av DNA og RNA blitt viktig, spesielt innen kreftdiagnostikken. Det har vært en jevn økning av slike biomarkører man ønsker påvist i svulstvev og det finnes ulike analysemetoder som kan benyttes. Analyser er tett knyttet til  morfologisk diagnostikk og gjøres som et ledd i patologivurderingen av et  økende antall prøver.

Dette området, molekylærpatologi, er et fagfelt hvor både kunnskap og teknologisk utvikling endrer seg raskt. Det er også et fagfelt som er tverrfaglig –  fra å være initiert av patologer er det mange molekylærbiologer og  ingeniører som  arbeider med dette, hovedsakelig i patologiavdelingene. I tillegg begynner metodene å kreve mer avansert dataanalyse og databehandling slik at behovet for bioinformatikere og IT-personell begynner å bli gjeldende for de fleste laboratoriene. 

Våren 2016 tok faggruppen for molekylærpatologi i DNP initiativ til et møte for alle som var involvert i molekylær patologi. Det var mer en 80 personer som møtte opp, og de fleste sykehusene med patologiavdeling var tilstede. En spørreundersøkelse i etterkant viste at det er ønskelig med en formell organisering for miljøene i Norge.

Noen av hovedargumentene er:

  • Utveksling av erfaringer, protokoller, kunnskap
  • Samarbeid ang. kvalitetssikring 
  • Samarbeid om metodevalg, takster 
  • Fordeling av aktivitet/metoder/analyser
  • Samarbeid med tilsvarende miljø i utlandet 

Fagområdet er tett knyttet til patologi og det er ønskelig å beholde en slik forening nær kontakt med patologene, derfor søkes den inn som en undergruppe av Den norske patologforeningen. Forslaget om underforening samt vedtekter for denne ble godkjent av årsmøtet til DNP i april 2017